دپارتمان حسابداری، مالیات و بیمه با داشتن گواهینامه کیفیت از ASCB انگلستان و استفاده از افراد مجرب به ارائه خدمات ذیل در شرکت ها می پردازد:
1- راه اندازی سیستم حسابداری و نصب نرم افزارهای حسابداری و و آموزش پرسنل
2- ارائه خدمات حسابداری به شرکت ها از جمله تهیه دفاتر حسابداری، تهیه اظهار نامه مالیاتی، تهیه لیست حقوق و دستمزد، محاسبه ارزش افزوده، تهیه صورت های مالی و سایر تکالیف حسابداری شرکت ها
3- مشاوره مالیاتی به شرکت ها
4- مشاوره و انجام امور بیمه در شرکت ها

دپارتمان حسابداری، مالیات و بیمه با داشتن گواهینامه کیفیت از ASCB انگلستان

دپارتمان حسابداری، مالیات و بیمه با داشتن گواهینامه کیفیت از ASCB انگلستان و استفاده از افراد مجرب به ارائه خدمات ذیل در شرکت ها می پردازد:
1- راه اندازی سیستم حسابداری و نصب نرم افزارهای حسابداری و و آموزش پرسنل
2- ارائه خدمات حسابداری به شرکت ها از جمله تهیه دفاتر حسابداری، تهیه اظهار نامه مالیاتی، تهیه لیست حقوق و دستمزد، محاسبه ارزش افزوده، تهیه صورت های مالی و سایر تکالیف حسابداری شرکت ها
3- مشاوره مالیاتی به شرکت ها
4- مشاوره و انجام امور بیمه در شرکت ها


Read More